Toimintamalli

Tavoitteena tuloksellisen toiminnan ja kilpailukyvyn kehittäminen

Valmennusprosessin tavoitteet

 • yhteistyön ja tuloksellisen toiminnan turvaaminen 
 • koko henkilöstön asenteiden ja arvostuksen saaminen myönteiseksi kehittämishankkeelle ja tuloksellisen toiminnan kehittämiselle
 • henkilöstön työssä jaksamisen varmistaminen
 • tapaturmien ja sairaus poissaolojen väheneminen
 • henkilökohtaisten tehtäväkuvien ja vastuiden selkeytyminen

Valmennusprosessin toteuttaminen

Vaihe 1

1. Ylimmän johdon ja työntekijöiden edustajien suunnittelupalaveri

 • kehityshankkeen esittely
 • sovitaan yhdessä kehityshankkeen toimintamalli, konkreettiset tavoitteet, hankkeen eteneminen, henkilökohtaiset vastuut ja roolit tavoitteiden saavuttamiseksi

2. Henkilökohtaiset tapaamiset / keskustelutilaisuudet

 • henkilökohtaiset tapaamiset ylimmän johdon ja esimiesten sekä työntekijöiden edustajien kanssa
 • kartoitetaan henkilökohtaiset näkemykset ja arvostus oman työpaikan nykytilasta ja keskeisistä kehitystarpeista
 • henkilökohtainen odotus, luottamus ja sitoutuminen kehitysprosessiin
 • syntyy henkilökohtaisella tasolla ymmärrys kehitysprosessin tarkoituksesta oman työpaikan ja yrityksen tulevaisuuden kannalta

3. Vastuuryhmän yhteenvetopalaveri

Käydään läpi henkilökohtaisista tapaamisista tulleet kehitystarpeet. Sovitaan konkreettiset jatkotoimenpiteet vaihe 2 kehityshankkeelle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

Vaihe 2

Toteutetaan vaiheen 1 aikana esiin nousseet keskeisimmät kehittämis- ja valmennustarpeet.  Sovitaan niiden konkreettisesta toteuttamisesta johdon ja työntekijöiden suunnittelupalaverissa tarvittavia jatkovalmennuksia varten.

Esimiestehtävissä olevien henkilöiden henkilökohtaisen tehtäväkuvan
selkeyttäminen ja sparraus

 • Yksilökohtaisen valmennuksen avulla tuetaan esimiehiä tunnistamaan omat voimavaransa sekä rohkaistaan tarttumaan sellaisiin toimiin, jotka edistävät hänen vastuualueellaan tuloksellisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista
 • Valmennustilaisuus on vuorokauden mittainen ja sen sisältö syntyy aina valmennettavan omista lähtökohdista, eli jokainen tilaisuus on ainutlaatuinen.

  Tilaisuus on myös täysin luottamuksellinen.

Yrityksen johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteiset valmennustilaisuudet

Johdon henkilökohtaiset valmennukset ja sparraus